DTN Name

A- A A+

Th EN

  • Head A

อาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ มุ่งทบทวนความตกลงฯ ให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง

13-09-2560

DTN 0236

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนทั้ง 10ประเทศ ได้ประชุมหารือกับ Honourable Steven Ciobo รัฐมนตรีว่าการค้า การท่องเที่ยว และการลงทุน และ Honourable Chester Borrows สมาชิกรัฐสภาของนิวซีแลนด์ ซึ่งเป็นผู้แทนที่ได้รับมอบหมายจาก Honourable Todd McClay รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้านิวซีแลนด์ ในช่วงการประชุมระดับรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ครั้งที่ 22 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2560 ณ ประเทศฟิลิปปินส์ โดยออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ได้แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี ของการก่อตั้งประชาคมอาเซียน ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญทางประวัติศาสตร์ในการรวมกลุ่มของภูมิภาคอาเซียน รัฐมนตรียังได้ยืนยันถึงความมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการเติบโตระหว่างกันอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ ในระหว่างการประชุม รัฐมนตรีได้สนับสนุนการดำเนินการตามพิธีสารฉบับที่ 1 เพื่อแก้ไขความตกลงจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน - ออสเตรเลีย - นิวซีแลนด์ (AANZFTA) โดยประเทศภาคีส่วนใหญ่ได้ให้สัตยาบันแล้ว ยกเว้นอินโดนีเซียที่ยังอยู่ในขั้นตอนขอความเห็นชอบจากรัฐสภา โดยคาดว่าจะสามารถดำเนินกระบวนการให้สัตยาบันได้แล้วเสร็จภายในสิ้นปีนี้

นางอภิรดี กล่าวว่า ที่ประชุมได้รับทราบรายงานการทบทวนมาตรการที่มิใช่ภาษี (NTMs review) เพื่อส่งเสริมให้ภาคธุรกิจสามารถใช้ประโยชน์จากความตกลงฯ โดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และเพื่อให้เกิดการดำเนินการด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ อาเซียนได้กล่าวชื่นชมออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ที่มีการต่ออายุให้เงินสนับสนุนโครงการความร่วมมือทางเศรษฐกิจภายใต้กรอบความตกลงฯ (AANZFTA Economic Cooperation Support Programme : AECSP) จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยได้มอบหมายให้ระดับเจ้าหน้าที่ไปดำเนินการต่อไปในด้านแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับการออกแบบโครงการใหม่ที่จะมาแทนที่โครงการดังกล่าว หลังปี 2562 ซึ่งที่ผ่านมาไทยได้ประโยชน์จากโครงการต่างๆ อาทิ โครงการความร่วมมือด้านกฎระเบียบมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชสำหรับสินค้านมและผลิตภัณฑ์นม โครงการฝึกอบรมระดับเจ้าหน้าที่เรื่องกฎถิ่นกำเนิดสินค้า โครงการฝึกอบรมด้านกฎหมายการแข่งขันทางการค้าให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และโครงการฝึกอบรมด้านกฎระเบียบทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น   

นอกจากนี้ รัฐมนตรีได้รับทราบความคืบหน้ารายงานการทบทวนทั่วไประยะที่ 1 ซึ่งมุ่งเน้นการประเมินผลการดำเนินงานที่ผ่านมาตามข้อตกลงฉบับนี้ ทั้งนี้ ความตกลง AANZFTA จะมีการทบทวนในระยะที่ 2 ซึ่งจะเริ่มในปี 2561 เพื่อให้ความตกลงดังกล่าวมีความทันสมัย มีความครอบคลุม และมีประสิทธิภาพสูง ตลอดจนสอดคล้องกับการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic Partnership : RCEP) ต่อไป

ในปี 2559 การค้าระหว่างอาเซียน ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ มีมูลค่า 60.7 พันล้านเหรียญสหรัฐ (มูลค่าระหว่างอาเซียนและออสเตรเลีย 52.8 พันล้านเหรียญสหรัฐ มูลค่าระหว่างอาเซียนและนิวซีแลนด์ 7.9 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นร้อยละ 2.7 ของข้อมูลการค้ารวมของอาเซียน สำหรับการลงทุนจากออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ในตลาดอาเซียนมีมูลค่า 3 พันล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 3.1 ของการลงทุนรวมในอาเซียน  

 

    -------------------------------------------

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

กระทรวงพาณิชย์

12 กันยายน 2560

จำนวนผู้เข้าชม :

845