DTN Name

A- A A+

Th EN

  • Head A

‘อาเซียน’ หารือมุ่งเน้นสร้างความเชื่อมโยงในภูมิภาค เร่งส่งเสริมนวัตกรรม และ e-commerce

28-11-2560

170205

นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ (SEOM Retreat) ระหว่างวันที่ 26 - 28 พฤศจิกายน 2560 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ โดยได้ร่วมหารือประเด็นสำคัญด้านเศรษฐกิจที่อาเซียนจะเน้นการดำเนินงานในปี 2561 ภายใต้การเป็นประธานอาเซียนของสิงคโปร์ โดยอาเซียนจะให้ความสำคัญกับการสร้างความเชื่อมโยงภายในภูมิภาคให้มีความลึกซึ้งยิ่งขึ้น ผ่านการส่งเสริมนวัตกรรมและ e-commerce รวมถึงเร่งรัดการดำเนินมาตรการสำคัญของอาเซียนในปีนี้ที่ยังต้องดำเนินงานต่อเนื่อง เช่น การจัดทำระบบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง และการจัดทำความตกลงการค้าบริการของอาเซียนฉบับใหม่ให้แล้วเสร็จ

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังให้ความสำคัญกับการเจรจาจัดทำความตกลง RCEP ในปี 2561 โดยเฉพาะการหารือระดับสูง โดยไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการเจรจาการค้า RCEP ของประเทศสมาชิกอาเซียน ระหว่างวันที่ 5-6 มกราคม 2561 เพื่อหาแนวทางใหม่ๆ ที่จะเร่งรัดการเจรจา และเสนอรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนพิจารณาในช่วงเดือนมกราคม 2561 ซึ่งเป็นไปตามความตั้งใจของนายกรัฐมนตรีที่ต้องการให้การเจรจาความตกลง RCEP บรรลุความสำเร็จโดยเร็ว

---------------------------------

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

กระทรวงพาณิชย์

28 พฤศจิกายน 2560

จำนวนผู้เข้าชม :

744