DTN Name

A- A A+

Th EN

  • Head A

“พาณิชย์” เผยผลสำเร็จการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเศรษฐกิจอาเซียนนัดแรก กาง Road Map แผนการทำงานด้านเศรษฐกิจอาเซียนปี 2562

21-01-2562

778899

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เผยผลประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซียนครั้งแรก ที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นในวันที่ 16-18 มกราคม 2562 ที่กรุงเทพ พร้อมร่วมตกลงแผนการทำงานด้านเศรษฐกิจของอาเซียนในปี 2562 เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียน และอำนวยความสะดวกทางการค้าแก่ผู้ประกอบการ

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เผยผลประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซียนครั้งแรกว่า กระทรวงพาณิชย์จะเร่งขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจของอาเซียนที่สำคัญ ในประเด็นต่างๆ ให้สำเร็จในวาระที่ไทยดำรงตำแหน่งประธานอาเซียน อาทิ (1) ด้านการค้าสินค้า จะเร่งพัฒนาระบบคลังข้อมูลการค้าของอาเซียนให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มรูปแบบในปี 2562 รวมทั้งทดสอบระบบการแลกเปลี่ยนเอกสารพิธีการทางศุลกากรผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยเริ่มจากการแลกเปลี่ยนใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า และการจัดทำรายละเอียดความตกลงด้านมาตรฐานและการรับรองยาแผนโบราณและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของอาเซียนให้สามารถใช้งานและเชื่อมโยงกับประเทศสมาชิกอาเซียนได้ครบทั้ง 10 ภายในปี 2562 (2) ด้านการค้าบริการ จะเร่งเจรจาหาอาชีพใหม่ๆ ที่จะจัดทำข้อตกลงยอมรับร่วมคุณสมบัติวิชาชีพระหว่างอาเซียน เพิ่มเติมจาก 8 สาขา อาทิ แพทย์ วิศวกร สถาปนิก นักบัญชี ที่ได้จัดทำข้อตกลงฯ ไปแล้ว (3) ด้านการลงทุน กำหนดให้มีการลงนามและให้สัตยาบันพิธีสารปรับปรุงความตกลงการลงทุนของอาเซียน (4) ด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จะเร่งเผยแพร่กฎระเบียบด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของแต่ละประเทศอาเซียนโดยเชื่อมโยงผ่านเว็บไซต์ของอาเซียน รวมทั้งเร่งจัดทำแผนการดำเนินงานด้านดิจิทัลของอาเซียนให้สำเร็จในปี 2562 (5) ด้านทรัพย์สินทางปัญญา จะเร่งขับเคลื่อนความร่วมมือแลกเปลี่ยนผลการตรวจสอบสิทธิบัตรของอาเซียน เพื่อให้ผลการตรวจสอบมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว เป็นต้น 

นางอรมน เสริมว่า ที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซียนยังได้หารือถึงแผนการทำงานในปี 2562 ของอาเซียนกับคู่เจรจา 11 ประเทศ อาทิ ให้สมาชิกอาเซียนเร่งให้สัตยาบันพิธีสารยกระดับความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน เพื่อให้กฎถิ่นกำเนิดสินค้าฉบับใหม่ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน มีผลใช้บังคับภายในกลางปี 2562 และในส่วนการให้สัตยาบันความตกลงการค้าเสรีและความตกลงการลงทุนอาเซียน-ฮ่องกง ซึ่งไทย และสิงคโปร์ให้สัตยาบันแล้วนั้น จะเร่งเจรจาให้สมาชิกอาเซียนที่เหลือให้สัตยาบันโดยเร็วภายในไตรมาสแรกของปี 2562 ส่วนการลงนามพิธีสารแก้ไขความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ญี่ปุ่น เพื่อผนวกความตกลงด้านการค้าบริการ การลงทุน และการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดานั้น จะเร่งเจรจาให้สมาชิกอาเซียนดำเนินการให้เสร็จภายในไตรมาสแรกของปี 2562 เป็นต้น 

นางอรมนให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ที่ประชุมยังได้เห็นชอบประเด็นเศรษฐกิจที่ไทยในฐานะประธานอาเซียนเสนอให้สมาชิกอาเซียนขับเคลื่อนให้เกิดผลสำเร็จในปี 2562 ซึ่งครอบคลุม 3 ด้าน 13 ประเด็น อาทิ การเตรียมความพร้อมอาเซียนรับมือการปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 (4IR) การพัฒนาทักษะผู้ประกอบวิชาชีพ การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในผู้ประกอบการรายย่อย การเชื่อมโยงใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้ครบทั้ง 10 ประเทศ ในปี 2562 การส่งเสริมการประมงที่ยั่งยืน และการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาพลังงานชีวภาพในอาเซียน เป็นต้นในการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมยังได้สนับสนุนข้อเสนอของไทยที่จะร่วมกับองค์การการค้าโลก (WTO) จัดสัมมนา เรื่องการปฏิรูปองค์การการค้าโลก (WTO Reform) โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญจาก WTO และประเทศต่างๆ ทั่วโลก มาแลกเปลี่ยนความเห็นเรื่องการปฏิรูป WTO เพื่อเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ด้านเศรษฐกิจของอาเซียนได้แลกเปลี่ยนความเห็นและรับทราบความคืบหน้าการหารือเรื่องนี้ที่เจนีวา เนื่องจากเป็นประเด็นสำคัญใน WTO ที่สมาชิกอาเซียนต้องติดตามอย่างใกล้ชิดและร่วมมีบทบาทในการปฏิรูปองค์กรระหว่างประเทศที่มีความสำคัญต่อการค้าโลก   

ทั้งนี้ การค้าระหว่างไทยกับอาเซียนในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2561 (มกราคม-พฤศจิกายน) มีมูลค่าการค้ารวม 105,427ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้าร้อยละ 14.3โดยไทยส่งออกไปอาเซียนในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2561 มูลค่า 63,105 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และนำเข้าจากอาเซียน มูลค่า 42,321 ล้านเหรียญสหรัฐฯโดยไทยเกินดุล 20,784 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และการส่งออกของไทยไปอาเซียนในปัจจุบันคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25 ของการส่งออกทั้งหมดของไทย

-----------------------------------------

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

กระทรวงพาณิชย์

18 มกราคม 2562

จำนวนผู้เข้าชม :

196