DTN Name

A- A A+

Th EN

  • Head A

‘พาณิชย์’ เผยข่าวดี ปิดการเจรจา FTA อาเซียน – ฮ่องกง พร้อมลงนามเดือนพฤศจิกายนนี้

02-08-2560

DTN 2172

DTN 2150

 

ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการเจรจาทางการค้าสำหรับการจัดทำความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ฮ่องกง (ASEAN-Hong Kong FTA TNC: AHKFTA TNC) ครั้งที่ 10 และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 30 - 31 กรกฎาคม 2560 ณ กรุงเทพฯ โดยมีนายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เป็นประธานร่วมฝ่ายอาเซียน

นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า อาเซียนและฮ่องกงเริ่มเจรจาความตกลงการค้าเสรีอาเซียน - ฮ่องกง มาตั้งแต่ปี 2557 มีการเจรจาทั้งสิ้น 10 รอบ โดยรอบที่ 10 ซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 30 – 31 กรกฎาคม ที่ผ่านมา อาเซียนและฮ่องกงได้ข้อสรุปการเจรจาในทุกประเด็นและดำเนินการขัดเกลาภาษาทางกฎหมายเสร็จสิ้นแล้ว ทั้งนี้ กำหนดให้มีการประกาศความสำเร็จในการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน-ฮ่องกง (AEM – Hong Kong, China Consultations) ครั้งที่ 2 ในเดือนกันยายนนี้ และให้มีการลงนามในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) ครั้งที่ 31 ในเดือนพฤศจิกายนนี้ ณ ประเทศฟิลิปปินส์ 

นายรณรงค์ กล่าวว่า ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน – ฮ่องกง จะเป็นความตกลงฉบับที่ 6 ระหว่างอาเซียนกับประเทศคู่ค้า หลังจากการลงนามความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ เมื่อปี 2552 สำหรับการจัดทำ FTA ระหว่างอาเซียนกับฮ่องกงจะก่อให้เกิดประโยชน์กับทั้งสองฝ่าย โดยอาเซียนสามารถใช้ฮ่องกงเป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นประตูสู่ตลาดใหญ่อย่างจีน เนื่องจากฮ่องกงมีความตกลงการค้าเสรี (Closer Economic Partnership Arrangement: CEPA) กับจีน โดยสินค้าจำนวน 1,819 รายการจากฮ่องกงสามารถส่งออกไปยังจีนในอัตราภาษีที่ร้อยละ 0 อีกทั้งยังเป็นโอกาสการยกมาตรฐานภาคบริการโดยผู้เชี่ยวชาญจากฮ่องกง โดยเฉพาะด้านการเงิน โลจิสติกส์ และการให้บริการทางกฎหมาย การเข้าสู่แหล่งทุนในฮ่องกง เนื่องจากฮ่องกงมีศักยภาพในการลงทุนด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ตามแผนแม่บทด้านความเชื่อมโยงอาเซียน (ASEAN Connectivity)

ทั้งนี้ ฮ่องกงจะได้ประโยชน์ด้านภาษีสินค้าการส่งออกมายังอาเซียนที่ต่ำลง ในขณะที่อาเซียนจะได้ประโยชน์ในด้านต้นทุนและราคาสินค้าในส่วนที่นำเข้าจากฮ่องกงที่ลดลง และการที่ฮ่องกงตกลงในการผูกพันภาษีสินค้าทุกรายการภายใต้ AHKFTA ที่ร้อยละ 0 (ปัจจุบันฮ่องกงไม่ได้ผูกพันสินค้าทุกรายการใน WTO ที่ร้อยละ 0 ซึ่งอาจมีการปรับขึ้นภาษีได้) นอกจากนี้ ฮ่องกงยังให้เงินสนับสนุน จำนวน 25 ล้านเหรียญฮ่องกง สำหรับโครงการความร่วมมือทางเศรษฐกิจ และวิชาการภายใต้ AHKFTAในระยะเวลา 5 ปี หลังความตกลงมีผลบังคับใช้ ซึ่งครอบคลุมความร่วมมือด้านศุลกากร การอำนวยความสะดวกทางการค้าโลจิสติกส์ และ E-Commerce เป็นต้น

การค้าในปี 2559 ฮ่องกงเป็นคู่ค้าอันดับ 9 ของไทย และเป็นประตูสู่จีนแผ่นดินใหญ่ ในปี 2559 การค้ารวมระหว่างไทยกับฮ่องกงมีมูลค่า 13 พันล้านเหรียญสหรัฐ สินค้าส่งออกสำคัญของไทย ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ อัญมณีและเครื่องประดับ เครื่องใช้ไฟฟ้า ข้าว ผลไม้สด สินค้านำเข้าจากฮ่องกง ได้แก่ เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ เครื่องคอมพิวเตอร์ อัญมณีและเครื่องประดับ และผ้าผืนการลงทุนปี 2559 ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOIเป็นอันดับที่ 7 จำนวน 32 โครงการ คิดเป็นมูลค่า 8.6 พันล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 68.9 ท่องเที่ยวปี 2559 มีนักท่องเที่ยวฮ่องกงเดินทางมาไทย 7.5 แสนคน และนักท่องเที่ยวไทยเดินทางไปฮ่องกง 5.9 แสนคน แรงงานในปี 2559 มีแรงงานไทยเข้าไปทำงานในฮ่องกงประมาณ 2,000 คน ส่วนมากประกอบอาชีพผู้ช่วยแม่บ้าน พนักงานบริการ และผู้ประกอบอาหาร

-------------------------------

กรมเจรจาการค้าะรหว่างประเทศ

1 สิงหาคม 2560

 

จำนวนผู้เข้าชม :

704