DTN Name

A- A A+

Th EN

  • Head A

พาณิชย์เร่งกระชับความสัมพันธ์ไทย-ฮังการี มุ่งขยายการค้าและการลงทุนระหว่างกัน

04-06-2561

Hungary

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า  เมื่อวันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2561 ได้พบหารือกับนายซิลเวสเตอร์ บุช รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศและการค้าฮังการี ในโอกาสที่เดินทางเยือนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมงาน THAIFEX 2018 โดยทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนมุมมองด้านการค้า การลงทุน และความร่วมมือระหว่างกัน รวมทั้งหารือถึงแนวทางการขยายความสัมพันธ์ทางการค้าและการลงทุนระหว่างไทย-ฮังการี

นางนันทวัลย์ กล่าวว่า ฮังการีมีความคล้ายคลึงกับไทยในเรื่องที่ตั้งของประเทศที่อยู่ใจกลางภูมิภาค และมีนโยบายเศรษฐกิจที่มุ่งปรับเปลี่ยนจากเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยภาคการผลิตเป็นเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมเช่นเดียวกันกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งนายซิลเวสเตอร์ บุช ได้เชิญชวนผู้ประกอบการไทยไปลงทุนในฮังการี พร้อมทั้งสนใจจะมาลงทุนในโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern EconomicCorridor: EEC) ของไทย ในสาขาที่ฮังการีมีความเชี่ยวชาญ อาทิ การแพทย์ การบริหารจัดการน้ำเสีย และปิโตรเคมี และเน้นย้ำว่า ไทยมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการรวมกลุ่มของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และมีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่โดดเด่น ตลอดจนน่าลงทุนเป็นอันดับต้นๆ ของภูมิภาค ซึ่งฮังการีประสงค์จะใช้ไทยเป็นศูนย์กลางทางการค้าและการลงทุนของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นอกจากนี้ ฝ่ายฮังการีสนับสนุนการเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรี (FTA) ระหว่างไทย-สหภาพยุโรปอย่างเต็มที่ และเร่งกระชับความสัมพันธ์กับไทยในทุกมิติ

นางนันทวัลย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงพาณิชย์โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศมีนโยบายสนับสนุนผู้ประกอบการไทยไปแสวงหาโอกาสทางการค้าและการลงทุนในฮังการีซึ่งเป็นตลาดใหม่ที่น่าสนใจ และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยใช้ประโยชน์จากที่ตั้งของฮังการีเป็นประตูการค้าไปสู่ประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคยุโรปกลาง โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฮังการีประจำประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจะดำเนินการร่วมกันเพื่อส่งเสริมให้ภาคเอกชนของไทยและฮังการีมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากภาคเอกชนคือกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการค้าและการลงทุนให้ขยายตัวอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งได้แสดงความยินดีที่มีบริษัทส่งออกเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ของฮังการีเข้าร่วมจัดคูหาแสดงสินค้าในงาน THAIFEX เพื่อแสวงหาหุ้นส่วนทางธุรกิจกับผู้ประกอบการไทยในครั้งนี้ ทั้งนี้ ฝ่ายฮังการีมีความประสงค์จะเปิดตลาดตับห่าน ไวน์ และผลิตภัณฑ์จากหมูพันธุ์พิเศษกับไทยในอนาคตด้วย

ในปี 2560 การค้าไทย-ฮังการีมีมูลค่า 578.44 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยไทยส่งออกไปมูลค่า 425.2 ล้านเหรียญสหรัฐ สินค้าส่งออกสำคัญ อาทิ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ก๊อก วาล์ว และส่วนประกอบ วงจรพิมพ์ และเครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบอื่นๆ การนำเข้ามีมูลค่า 153 ล้านเหรียญสหรัฐ สินค้านำเข้าสำคัญ อาทิ ได้แก่ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ และผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม การลงทุนไทยในฮังการี ปี 2559 ไทยลงทุนในฮังการีมูลค่า 11.2 ล้านเหรียญสหรัฐ ในสาขาอาหาร การลงทุนของฮังการีในไทยไม่มาก มีการลงทุนจากฮังการีที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ในปี 2559 จำนวน 1 โครงการ มูลค่า 7.95 แสนเหรียญสหรัฐ เป็นการขยายการลงทุนของบริษัทผลิตสายไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ ฮังการีตั้งอยู่ใจกลางภูมิภาคยุโรปจึงเป็นศูนย์กระจายสินค้าที่สำคัญของยุโรปกลางและตะวันออก มีความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีทันสมัยเป็นผู้ผลิตอาหารและสินค้าเกษตรที่สำคัญของภูมิภาคยุโรปกลาง และเป็นฐานการผลิตรถยนต์ที่สำคัญ     

------------------------------------------

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

กระทรวงพาณิชย์

5 มิถุนายน 2561

จำนวนผู้เข้าชม :

413