DTN Name

A- A A+

Th EN

  • Head A

ประชุม SEOM ของอาเซียนปิดจ๊อบความตกลง e-commerce ช่วย SMEs โต

11-07-2561

Seom

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เผยผลสำเร็จของการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซียน (SEOM) ระหว่างวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2561 ที่สิงคโปร์ซึ่งเป็นการประชุมรอบสุดท้ายของปี 2561 เพื่อเตรียมเสนอผลการทำงานในรอบ 1 ปีที่ผ่านมาต่อที่ประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (AEM) ในปลายเดือนสิงหาคมและการประชุมผู้นำอาเซียนในเดือนพฤศจิกายน 2561 ก่อนสิงคโปร์ส่งไม้ต่อให้ไทยรับเป็นประธานอาเซียนในปี 2562

นางอรมน เสริมว่า การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซียนครั้งนี้ ที่ประชุมได้ข้อสรุปในเรื่องที่สำคัญหลายเรื่อง เช่น การจัดทำความตกลงว่าด้วยพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของอาเซียนที่อาเซียนเห็นพ้องกันในเรื่องการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในอาเซียน ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SMEs การประเมินและทบทวนมาตรการที่มิใช่ภาษีของอาเซียนเพื่อไม่ให้มีการนำมาตรการที่มิใช่ภาษี (NTMs) มาใช้เป็นเครื่องมือกีดกันการค้า ขณะเดียวกันก็ต้องการสร้างกลไกความโปร่งใส เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความเชื่อมั่นว่า การใช้มาตรการที่มิใช่ภาษีของประเทศสมาชิกอาเซียนมีความเหมาะสม และไม่เป็นอุปสรรคต่อการค้าในภูมิภาค การจัดทำระบบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเองของอาเซียน (ASEAN-wide Self-Certification) เพื่อให้คณะมนตรีเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA Council) ลงนามพิธีสารเพื่อรองรับการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเองของอาเซียนในช่วงการประชุมคณะมนตรีเขตการค้าเสรีอาเซียนในเดือนสิงหาคมนี้ ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนและอำนวยความสะดวกให้ผู้ผลิตและผู้ส่งออกให้สามารถรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง รวมทั้งลดเวลาในการติดต่อภาครัฐ การเชื่อมโยงระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวของอาเซียน (ASEAN Single Window) ให้ใช้งานได้จริงระหว่างสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ โดยปัจจุบันมีการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ (E-Form D) กันแล้วใน 5 ประเทศ คือ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ และเวียดนาม และอีก 3 ประเทศ ได้แก่ ฟิลิปปินส์ บรูไน และกัมพูชา ได้เริ่มทดลองใช้ระบบแล้ว และการจัดทำข้อผูกพันเปิดตลาดบริการชุดที่ 10 ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยบริการของอาเซียน (ASEAN Framework Agreement on Services: AFAS) เพื่อให้รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนลงนามพิธีสารอนุวัติข้อผูกพันฯ ชุดที่10ในช่วงการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (AEM) ครั้งที่ 50 ในปลายเดือนสิงหาคม 2561 เป็นต้น ซึ่งการประชุมครั้งนี้จึงถือได้ว่ามีความคืบหน้าที่สำคัญและแสดงให้เห็นความตั้งใจจริงของสมาชิกอาเซียนที่จะดำเนินการตามแผนงาน การกระชับและสร้างความมีส่วนร่วมของอาเซียนในภูมิภาคเพื่อประโยชน์ร่วมกัน

ทั้งนี้ ในปี 2560 การค้าระหว่างอาเซียนมีมูลค่ารวม 2.6 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ เศรษฐกิจอาเซียนเติบโตร้อยละ 5.3 อาเซียนเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทย การค้าระหว่างไทยกับอาเซียนในปี 2560 มีมูลค่า 100,782 ล้านเหรียญสหรัฐฯ  เป็นการส่งออก 59,643 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และการนำเข้า 41,139 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยการส่งออกขยายตัวร้อยละ 8.9 และการนำเข้าขยายตัวร้อยละ 12.6 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยตลาดส่งออกและแหล่งนำเข้าสำคัญของไทยในอาเซียน ได้แก่ มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม สิงคโปร์ และฟิลิปปินส์ โดยในปี 2560 อาเซียนมีมูลค่า GDP ประมาณ 2.7 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ

-----------------------------------

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

กระทรวงพาณิชย์

10 กรกฎาคม 2561

จำนวนผู้เข้าชม :

248