DTN Name

A- A A+

Th EN

  • Head A

ทูตเมียนมาหารือ รมว.พาณิชย์ ยืนยันพร้อมสานต่อความสัมพันธ์ทางการค้า

11-10-2560

DTN 2800

 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นางอภิรดี ตันตราภรณ์) ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตเมียนมาประจำประเทศไทย (อู มโย-มยิน ตาน) ที่เข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560 และได้ใช้โอกาสนี้ในการสานต่อความสัมพันธ์อันดีทางเศรษฐกิจการค้าสองฝ่าย  

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้หารือกับเอกอัครราชทูตเมียนมาคนใหม่ที่เข้ามารับหน้าที่ โดยทั้งสองฝ่ายยืนยันที่จะดำเนินงานต่อเนื่องในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีทางการค้า และจะทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดมากขึ้น เพื่อปรับตัวให้ยืดหยุ่นเข้ากับสถานการณ์โลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ตลอดจนริเริ่มความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าใหม่ๆ

นางอภิรดี ยังเปิดเผยต่อว่า ไทยและเมียนมามีพรมแดนติดต่อกันยาวถึง 2,401 กิโลเมตร และเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดทั้งทางด้านเศรษฐกิจการค้า วัฒนธรรม และประชาชน มายาวนาน โดยในการหารือครั้งนี้ ทั้งสองประเทศพร้อมที่จะเดินหน้าสานต่อความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจการค้าระหว่างกัน และให้ความสำคัญกับการผลักดันมูลค่าการค้าชายแดนไทย-เมียนมา ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าการค้ารวม โดยทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือกันดำเนินกิจกรรมตาม “ยุทธศาสตร์การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของแม่สอด-เมียวดี” (The Growth Strategy of Mae Sot–Myawaddy Model) เพื่อพัฒนาการค้าและการลงทุน โดยเฉพาะการสนับสนุนภาคเอกชนในการพัฒนาศูนย์กลางธุรกิจบริการด้านค้าปลีกและค้าส่ง ในพื้นที่เศรษฐกิจแม่สอด-เมียวดี ซึ่งจะทำให้เกิดการสร้างงานและสร้างรายได้ในพื้นที่อย่างเห็นผลเป็นรูปธรรม 

ในโอกาสนี้ เมียนมาแสดงความขอบคุณกระทรวงพาณิชย์ที่ได้ให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาบุคลากร ของเมียนมา ทั้งในส่วนของเจ้าหน้าที่ภาครัฐและผู้ประกอบการผ่านโครงการอบรมต่างๆ ของกระทรวงพาณิชย์ เช่น (1) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เพิ่มศักยภาพการใช้ระบบออนไลน์ ณ ด่านชายแดนไทย - เมียนมา (Form D) (2) โครงการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน (Yen-D) (3) โครงการพัฒนาผู้ประกอบการผ่านสถาบันผู้ประกอบการการค้ารุ่นใหม่ (New Economy Academy – NEA) และ (4) โครงการฝึกอบรมเรื่องการวางแผนและการจัดการขนส่งและโลจิสติกส์อย่างยั่งยืน เป็นต้น นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องว่า ยังมีโอกาสที่จะพัฒนาความร่วมมืออีกหลายด้าน เช่น ด้านการธนาคารและการเงิน การประกันภัย และพลังงาน เป็นต้น ตลอดจนมุ่งมั่นให้ความสำคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าในภูมิภาค CLMVT เพื่อขับเคลื่อนให้เติบโตไปด้วยกัน โดยทั้งสองประเทศจะเข้าร่วมงาน CLMVT Forum ครั้งที่ 2 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในช่วงต้นปี 2561 ณ ประเทศกัมพูชา

ในปี 2559 เมียนมาเป็นคู่ค้าอันดับที่ 6 ของไทยในอาเซียน และเป็นคู่ค้าอันดับที่ 18 ของไทยในโลก การค้ารวมมีมูลค่า 6,532.64 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยคิดเป็นมูลค่าการส่งออก 4,178.18 ล้านเหรียญสหรัฐ และมูลค่าการนำเข้า 2,354.46 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งไทยเป็นฝ่ายเกินดุลการค้า 1,823.71 ล้านเหรียญสหรัฐ สินค้าส่งออกที่สำคัญ ได้แก่ เครื่องดื่ม น้ำตาลทราย น้ำมันสำเร็จรูป เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่อง และเคมีภัณฑ์ ขณะที่สินค้านำเข้าหลัก ได้แก่ ก๊าซธรรมชาติ เนื้อสัตว์สำหรับการบริโภค สัตว์มีชีวิตไม่ได้ทำพันธุ์ สินแร่โลหะอื่นๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ และผักผลไม้และของปรุงแต่งที่ทำจากผัก ผลไม้

------------------------------------

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

กระทรวงพาณิชย์

11 ตุลาคม 2560 

จำนวนผู้เข้าชม :

371