DTN Name

A- A A+

Th EN

  • Head A

‘กรมเจรจาฯ’ เผย อาร์เซ็ปนัดพิเศษ คืบหน้าตามเป้า คาดเจรจาจบปีนี้แน่นอน

10-06-2562

After RCEP 5

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เผยการเจรจาอาร์เซ็ปสมัยพิเศษคืบหน้าตามเป้า ครอบคลุมเรื่องกฎถิ่นกำเนิดสินค้า บริการโทรคมนาคม บริการการเงิน และทรัพย์สินทางปัญญา พร้อมเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนสมัยพิเศษ หารือท่าทีอาเซียนเกี่ยวกับอาร์เซ็ป 22 มิถุนายนนี้

นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาการพาณิชย์ หัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการประชุมคณะกรรมการเจรจาจัดทำความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค หรือ อาร์เซ็ป สมัยพิเศษ ครั้งที่ 5ระหว่างวันที่ 25-31 พฤษภาคม 2562 ณ กรุงเทพฯ เปิดเผยว่า การประชุมครั้งนี้ สมาชิกทั้ง 16 ประเทศสามารถตกลงในประเด็นต่างๆ ประกอบด้วย 1) รายการสินค้าสำหรับกฎถิ่นกำเนิดเฉพาะรายการสินค้าตกลงกันเพิ่มเติมได้ 331 รายการ หรือกว่าร้อยละ 70 ของรายการสินค้าทั้งหมด ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ส่งออกสามารถส่งออกสินค้าที่ผลิตในไทยมากขึ้น รวมทั้งผู้ผลิตของไทยจะสามารถใช้วัตถุดิบและส่วนประกอบจากแหล่งต่างๆ ในภูมิภาคอาร์เซ็ปได้มากขึ้น 2) ภาคผนวกเกี่ยวกับบริการโทรคมนาคม สามารถสรุปการหารือได้อีก 6 ข้อบท คือ เรื่องคำนิยาม สิทธิการคงเลขหมายการเชื่อมโยง การเข้าถึงและใช้โครงข่ายโทรคมนาคม การระงับข้อพิพาท และการเข้าถึงสายท่อและเสา นับว่าคืบหน้าไปกว่าร้อยละ 95 ของข้อบททั้งหมด และคาดว่าจะสามารถสรุปได้ในการเจรจารอบถัดไป 3) ภาคผนวกการเงินสามารถสรุปข้อบทคำนิยามเรื่องบริการการเงิน และคาดว่าจะสามารถสรุปภาคผนวกดังกล่าวได้ในรอบต่อไปเช่นกัน และ 4) ทรัพย์สินทางปัญญาสามารถสรุปข้อบทองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้สมาชิกดำเนินการด้านลิขสิทธิ์ด้วยความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ยังต้องหารือในประเด็นอ่อนไหวระหว่างคู่เจรจาต่อไป ซึ่งคาดว่าการเจรจาจะสามารถบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายในปี 2562 ได้อย่างแน่นอน

นายรณรงค์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ประชุมได้มีการรายงานความคืบหน้าการเจรจาการยื่นข้อเสนอเปิดตลาดสินค้า บริการ และการลงทุนของประเทศสมาชิก โดยสมาชิกตกลงยื่นข้อเสนอปรับปรุงเปิดตลาด ภายในวันที่ 14 มิถุนายนนี้ เพื่อให้การเจรจาข้อเสนอเปิดตลาดเป็นไปตามเป้าหมาย นอกจากนี้ ยังได้หารือเกี่ยวกับการพิจารณากฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า ในกรณีที่สินค้าชนิดเดียวกันมีการเปิดตลาดที่แตกต่างกันของสมาชิกแต่ละประเทศ ซึ่งเป็นประเด็นที่สมาชิกอาร์เซ็ปเห็นว่ามีความซับซ้อนและมีเงื่อนไขต่อผลประโยชน์ของสมาชิกมากที่สุด เนื่องจากอาจมีการสวมสิทธิเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ซึ่งเป็นผลมาจากการยื่นข้อเสนอเปิดตลาดที่มีความยืดหยุ่นในหลักการการเปิดตลาดที่แตกต่างกัน โดยขณะนี้มีสมาชิก อาทิ อาเซียน อินเดีย จีน ญี่ปุ่น และนิวซีแลนด์ ได้ยื่นร่างกฎเกณฑ์เพื่อใช้เป็นฐานการเจรจา ซึ่งร่างข้อเสนอดังกล่าวมีความแตกต่างกันทั้งในกระบวนการและกฎเกณฑ์ทางศุลกากร ทั้งนี้ สมาชิกอยู่ระหว่างเร่งหารือให้ได้ข้อสรุปโดยเร็ว

“การตั้งเป้าหมายสรุปการเจรจาอาร์เซ็ปในปีนี้ ทำให้สมาชิกต้องเร่งหารือเรื่องการแปลงพิกัดศุลกากรของตารางการลดภาษีจากระบบฮาร์โมไนซ์ของปี 2012 เป็นระบบฮาร์โมไนซ์ของปี 2017 ให้เร็วกว่ากระบวนการปกติในปีนี้ ทั้งนี้ กระบวนการแปลงพิกัดศุลกากรของสมาชิกทั้ง 16 ประเทศ อาจส่งผลกับระยะเวลาการลงนามความตกลงอาร์เซ็ปในปีถัดไป ซึ่งไทยในฐานะประธานอาเซียนยืนยันจะผลักดันให้การเจรจาอาร์เซ็ปสรุปผลภายในปีนี้ และจะเป็นเจ้าภาพจัดประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน สมัยพิเศษ ในวันที่ 22 มิถุนายนนี้เพื่อหารือท่าทีของอาเซียนในเรื่องอาร์เซป ก่อนการประชุมคณะกรรมการเจรจาจัดทำอาร์เซ็ป ครั้งที่ 26 ณ เมืองเมลเบิร์น เครือรัฐออสเตรเลีย ซึ่งคาดว่าจะสามารถสรุปผลการเจรจาเพิ่มเติมได้อีกหลายข้อบทตามแผนที่ตั้งไว้” นายรณรงค์ กล่าวทิ้งท้าย

-------------------------------------

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

กระทรวงพาณิชย์

5 มิถุนายน 2562

จำนวนผู้เข้าชม :

155