DTN Name

A- A A+

Th EN

  • Head A

กรมเจรจาฯ เดินสายโคราชมอบห้องสมุดอาเซียน สร้างแหล่งความรู้ AEC สู่เยาวชน อ.ห้วยแถลง

16-03-2560

D100360 00

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เดินหน้ามอบห้องสมุดอาเซียนให้แก่โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคมอำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมาตามโครงการ“ห้องสมุดอาเซียน กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ”เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียนและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ของนักเรียนและของชุมชนใกล้เคียง

นางสาวนัดดาเนตร ชื่นวณิช ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศการเจรจาการค้า กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่า ในวันที่ 10 มีนาคม 2560 กรมเจรจาฯ ได้ทำพิธีมอบห้องสมุดอาเซียน กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศให้แก่โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นสื่อกลางในการช่วยสร้างความตระหนักรู้เรื่องของอาเซียนและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

นางสาวนัดดาเนตร กล่าวว่า กรมฯ ได้เริ่มดำเนินโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียนและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)ผ่าน “ห้องสมุดอาเซียน”ในสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษาในภูมิภาคต่างๆ อย่างต่อเนื่อง มาตั้งแต่ปี 2558 โดยห้องสมุดอาเซียนฯ ที่โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคมแห่งนี้ ถือเป็นห้องสมุดอาเซียนลำดับที่ 19 ที่กรมฯ ได้ดำเนินการ

นางสาวนัดดาเนตร กล่าวเพิ่มเติมว่าห้องสมุดอาเซียนฯ จะสามารถพัฒนาและปรับปรุงให้เป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านการศึกษาอาเซียนได้ในอนาคตโดยภายในห้องสมุดอาเซียนฯ มีการนำเสนอแนวคิดผ่านมุมนิทรรศการที่แสดงวิวัฒนาการของอาเซียน ข้อมูลพื้นฐานของประเทศสมาชิก รวมทั้งการเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพ มุมหนังสือเพื่อส่งเสริมการอ่าน การค้นคว้า และมุมฉายสื่อภาพและเสียง ที่จะช่วยสร้างความรู้ความเข้าใจในข้อมูลข่าวสารต่างๆ   ที่ละเอียดซับซ้อน ซึ่งมีเนื้อหาที่เหมาะสมกับเยาวชนและประชาชนทั่วไป ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่

“ตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมา กรมฯ ได้เร่งสร้างการรับรู้และกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนเกิดการใช้ประโยชน์ต่างๆ จากอาเซียน และ AECให้มากที่สุด และเชื่อว่าการปลูกฝังเยาวชนให้เกิดความรู้ความเข้าใจในโอกาส และผลประโยชน์ต่างๆ ที่เปิดกว้างอยู่ในขณะนี้ ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันอย่างจริงจัง โดยเป็นการเตรียมความพร้อมกำลังคนที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างศักยภาพทางการแข่งขันให้แก่ธุรกิจไทย ซึ่งในที่สุดแล้วจะนำพาความเจริญรุ่งเรืองมาแก่ประเทศชาติได้”นางสาวนัดดาเนตร กล่าว

จำนวนผู้เข้าชม :

794